مقررات آپارتمان نشینی

مقررات آپارتمان نشینی | نکات مهم قانون تملک آپارتمانها

فراگیر ترین ساختمان ها برای سکونت در شهرهای بزرگ به خصوص تهران آپارتمانها و مجتمع های مسکونی هستند که قانونگذار تلاش کرده در قانونی هرچند کهنه ولی تا زمان حاضر راه گشا ، تکلیف روابط بین ساکنین را مشخص نماید. و انصافا درعین کهنگی یکی از بهترین قوانین جاری کشور است. وکیل متخصص آپارتمان | وکیل دعاوی ملکی | وکیل دادگشتری | دفتر وکالت.

ماده 1)

مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:
الف) مالکیت قسمت های اختصاصی
ب) مالکیت قسمت های مشترک

در مورد قسمت های اختصاصی لازم به ذکر است:

قسمت های اختصاصی به قسمت هایی تلقی می شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد
نکته دیگر اینکه؛
علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه، برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید به طور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از ل