از سهم شارژ نوزاد تا شارژ واحد خالی

از سهم شارژ نوزاد تا شارژ واحد خالی؛ قانون درباره شارژ ساختمان چه می گوید؟


ساکنان مجتمع های آپارتمانی موظف اند برای احترام به اصل حسن همجواری، برخی بایدها و نبایدها را رعایت کنند. هر چند تعدادی از این موارد در قانون پیش بینی شده، ناآشنایی ساکنین و رعایت نکردن آنها توسط ساکنان یک مجتمع، قطعا باعث بروز اختلاف ها و تنش ها میان همسایگان خواهد شد؛ پس چه بهتر است با آگاهی از برخی قوانین در وقوع برخی اختلافات جلوگیری شود.

اینکه چرا رعایت قوانین و مقررات آپارتمان نشینی از سوی برخی ساکنان آنچنان که باید رعایت نمی شود، می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما شاید مهمترین دلیلش این باشد که ساکنان یک آپارتمان، آموزش های لازم درخصوص قوانین و مقررات آپارتمانی را فرا نگرفته اند و در اصل حدود وظایف خود و